Zpracování osobních

Podmínky zpracování osobních údajů

1. Základní ustanovení

 • 1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je společnost TRIPSI z.s. Vrchlabí, Poštovní 54, 54303, Ič. 22711520 (dále jen: "správce").
 • 1.2 Kontaktní údaje správce jsou
  • adresa: Poštovní 54, Vrchlabí, 54303
  • email: kinotripsi@seznam.cz
  • telefon: 739207916
 • 1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • 2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplněné registrace na webových stránkách nebo registrací v mobilní aplikaci.
 • 2.2 Mobilní aplikace.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • 3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  • V případě zpracování na základě souhlasu budete na tento druh zpracování vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.
 • 3.2 Účelem zpracování osobních údajů je:
  • Vaše datum narození zpracováváme v rámci Věrnostního programu pro ověření registrace do věrnostního programu CC a současně, abychom Vám mohli zaslat dárek k narozeninám nebo Vás informovat o dostupnosti takových narozeninových dárků (plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
  • Na základě našeho oprávněného zájmu vám můžeme prostřednictvím emailu či SMS zpráv zasílat marketingové nabídky ohledně zboží či služeb, které jste si u nás zakoupili, případně informace, které jste si od nás vyžádali. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.
  • V případě, přihlásíte-li se k odběru našich obchodních sdělení, vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu, tzn. zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou (emailem nebo SMS).
  • PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU, A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU PRO DANÝ ÚČEL NADÁLE ZPRACOVÁNY.
  • souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit
   a) souhlas se zpracováním osobních údajů pro nepersonalizovanou reklamu
   b) souhlas se zpracováním osobních údajů pro personalizovanou reklamu: abychom Vám mohli zasílat informace a reklamu, které odpovídají Vašim osobním zájmům, analyzujeme Vaše zakoupené vstupenky, Vaši účast na našich reklamních akcích a Vaše využívání našich elektronických služeb. Pro tytu účely zpracováváme následující osobní údaje: email, věk, pohlaví, nákupní chování: místo nákupu (multikino), filmové nebo jiné představení, kategorie filmu, doba účasti, frekvence navštívených filmů, zjištění podobnosti s jinými našimi zákazníky.
  • pro statistické účely zpracováváme Vaše osobní údaje v anonymizované podobě za účelem průzkumu trhu a veřejného mínění; proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli podat námitku bez uvedení důvodů; k podání námitky zvolte možnost kontaktu uvedeného v čl. I. odst. 4 těchto podmínek zpracování osobních údajů (oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
  • zpracování za účelem statistik návštěvnosti webových stránek (oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 • 3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

 • 4.1 Správce uchovává osobní údaje
  • Plnění smlouvy - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  • Plnění právních povinností - po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
  • Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy - po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy (zákon 480/2004 Sb. - jsme oprávněni zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona, v případě, že jste takové zasílání neodmítli).
  • Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob - maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
 • 4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • 5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • zajišťující marketingové služby.

6. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky odkazují na stránky třetích stran, které neprovozujeme a autorizujeme. Takové webové stránky mohou používat soubory cookie a shromažďovat vaše osobní údaje ve shodě s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí. Tyto zásady ochrany soukromí se nevztahují na webové stránky třetích stran; za webové stránky třetích stran neneseme žádnou odpovědnost.

7. Vaše práva

 • 7.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • 7.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • 8.1 Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • 8.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • 8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Závěrečná ustanovení

 • 9.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • 9.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového nebo tištěného formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • 9.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.